Оферта (медтур)

ДОГОВІР – ОФЕРТА № 00/00/**-М

про оплатне надання послуг

 

м. Київ

«00» 00 20**р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісіос Медікос Кубанос”, надалі ВИКОНАВЕЦЬ (ліцензія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1418 від 30 серпня 2016р.), в особі директора Лозінської Ірини Василівни, що діє на підставі Статуту з одного боку, та

гр. України Іваненко Іван Іванович, надалі ЗАМОВНИК, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

 

  1. Предмет договору

 

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, визначені в п.1.2.1. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти, оплатити послуги, а також виконати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

1.2. Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

1.2.1. Інформування та надання Замовнику вибір профільного медичного закладу за кордоном на підставі наданої Замовником документації про стан здоров’я і показань для обстеження і лікування;

1.2.2. Переклад, при необхідності, наданих Замовником документів (медичних висновків, лабораторних досліджень тощо) на іноземну мову;

1.2.3. Надання інформації про спеціалізацію лікувальних установ і умови перебування в них, а також інформації про кваліфікацію практикуючих фахівців;

1.2.4. При необхідності від імені Замовника узгодження проведення консультації з фахівцями лікувальних установ щодо доцільності проведення лікування і його форму;

1.2.5. Надання попереднього плану лікування, складеного закордонним медичним закладом і калькуляції орієнтовної вартості лікування;

1.2.6. Узгодження часу і умов лікування з лікувальним закладом відповідно до побажань Замовника;

1.2.7. Організацію виїзду Замовника і третіх осіб за його вказівкою до вибраного лікувального закладу;

1.2.8. Від імені та за рахунок Замовника замовлення часу і місця (при госпіталізації) в лікувальному закладі;

1.2.9. Надання, при необхідності, україномовного супроводу;

1.2.10. Від імені та за рахунок Замовника замовлення і викуп авіаквитків;

1.2.11. Від імені та за рахунок Замовника оформлення виїзних документів (віза);

1.2.12. Від імені та за рахунок Замовника бронювання готелю.

 

2. Порядок надання послуг

 

2.1. Замовник зобов’язується надати Виконавцю необхідну для надання послуг інформацію. Така інформація надається у вигляді медичного висновку в друкованій формі і (або) копій медичних документів за запитами Виконавця.

2.2. На підставі наданої Замовником інформації Виконавець здійснює дії, передбачені в п. 1.2.1 — 1.2.4 цього договору. Після виконання зазначених дій Виконавець складає письмову пропозицію Замовнику.

2.3. Після отримання згоди Замовника з письмовою пропозицією, Виконавець направляє Замовнику Лист бронювання та програму медичного обслуговування (Додаток №1 до цього Договору) і надає інші послуги, зазначені в п. 1.2.

 

3. Умови оплати та порядок розрахунків

 

3.1. Взаєморозрахунки між Замовником та Виконавцем проводяться в гривні.

3.2. Вартість послуг Виконавця складається із: послуг Виконавця з організації та супроводу поїздки (10% від попереднього рахунку наданому Замовнику кубинським національним медичним дистриб’ютором La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos,S.A.), вартості квитків, візування та інших витрат, узгоджених сторонами.

3.3. Вартість послуг Виконавця з організації поїздки фіксується в Листі бронювання.

3.4. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником готівковим або безготівковим шляхом протягом 3-х робочих днів з дня виставлення рахунку.

3.5. Виконавець надає Замовнику довідкову інформацію про вартість можливого лікування (медичних послуг). Вартість лікування може змінюватися як у більшу, так і в меншу сторону. Точна вартість лікування визначається безпосередньо в медичній установі після проходження діагностики та встановлення діагнозу.

3.6. Оплата медичних послуг лікувальної (медичної) установи може бути проведена наступним чином:

3.6.1. Безпосередньо в касу медичної установи в порядку і строки, встановлені правилами медичного закладу (рекомендується);

3.6.2. Готівковим або безготівковим шляхом Виконавцю в разі, якщо такий спосіб дозволяє медичний заклад.

3.7. Повна оплата за послуги проводиться Замовником в терміни, зазначені в Листі бронювання.

3.8. У разі невиконання Замовником умов оплати, зазначених у Договорі або Листі бронювання, замовлення анулюється з утриманням суми, зазначеної в п. 5.2.3. Договору, і Договір вважається розірваним.

 

4. Права і обов’язки сторін

 

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надати достовірну і повну інформацію про обраний Замовником медичний заклад, його місцезнаходження, план проведення медичного обстеження і лікувальних заходів, умови проживання та порядок проходження лікування.

4.1.2. Надати достовірну і повну інформацію про супутні послуги, включаючи програму перебування, умови проїзду, харчування, екскурсійного обслуговування, заходи безпеки, санітарно-епідеміологічні правила країни перебування, а також забезпечити виконання умов Листа бронювання.

4.1.3. Надати Замовнику послуги відповідно до цього договору.

5.1.4. Забезпечити страхування Замовника від нещасного випадку, якщо це обумовлюється в програмі поїздки або за бажанням Замовника за додаткову плату.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. Надати Виконавцю повну або достовірну інформацію про загальний стан здоров’я, про основний діагноз і про супутні основному діагнозу захворювання.

4.2.2. Замовник зобов’язаний оплатити 100% вартості послуг в терміни, зазначені в договорі.

4.2.3. Замовник зобов’язаний відшкодувати в повному обсязі збитки, завдані Виконавцю та/або Приймаючій стороні в результаті протизаконних, умисних, недбалих або випадкових дій з його боку.

4.2.4. Замовник представляє інтереси всіх осіб, внесених в Лист бронювання, і несе відповідальність перед Виконавцем за несвоєчасну оплату послуг та відмову від поїздки.

 

5. Умови відповідальності сторін

 

5.1. Умови відповідальності Виконавця:

5.1.1. Виконавець несе цивільно-правову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.1.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовнику в результаті порушення останнім зобов`язань, передбачених Договором.

5.1.3. Виконавець не несе відповідальності за хід лікування і його якість, результати, ефективність та наслідки лікування.

5.1.4. Виконавець не несе відповідальності за можливі ускладнення стану здоров’я Замовника і третіх осіб, зазначених у Листі бронювання в ході проведення лікування. У разі виникнення претензій у Замовника до медичної установи, Виконавець бере участь в даному процесі до повного врегулювання претензії.

5.1.5. Виконавець також не несе відповідальності:

— за відмову консульських органів країни тимчасового перебування у видачі візи Замовникові або третім особам, зазначеним в Листі бронювання;

— за дії органів митного і паспортного контролю;

— в разі затримки або скасування рейсу авіакомпанією;

— в разі втрати або крадіжки особистих речей Замовника або третіх осіб, зазначених у Листі бронювання;

— в разі настання обставин непереборної сили.

5.2. Умови відповідальності Замовника:

5.2.1. З метою виконання цього Договору Замовник несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, зазначених в листі бронювання, як за свої власні.

5.2.2. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю та/або Приймаючій стороні в повному обсязі збитки, завдані ним або третіми особами, зазначеними в Листі бронювання.

5.2.3. У разі відмови Замовника від послуг за цим договором після підписання Листа бронювання, Виконавець має право стягнути неустойку в розмірі фактично понесених витрат.

 

6. Претензії та порядок вирішення спорів

 

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом  переговорів, а у випадку недосягнення згоди — згідно чинного законодавства України.

6.2. У випадку виникнення претензій, що стосуються медичного сервісу, Замовник зобов’язується негайно під час знаходження в країні перебування звернутись до представника приймаючої сторони для їх оперативного усунення. Якщо претензію не вирішено, Замовник готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, яку повинен завірити підписом представник приймаючої сторони. Замовник передає письмову претензію Виконавцю протягом чотирнадцяти днів після закінчення поїздки з її детальною інформацією. Протягом 30 днів Виконавець надає вмотивовану відповідь на претензію Замовника.

6.3. Виконавець не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіях, що пов’язані з негативними наслідками спожитих послуг, що не є предметом даного Договору або стосуються невідповідності рівня спожитих послуг суб’єктивним очікуванням Замовника.

6.4. Претензія про ненадання (неналежне надання) послуги вважається необґрунтованою, якщо Замовник скористався альтернативною послугою, запропонованою йому замість тієї, яка з тих чи інших причин не могла бути виконана. Послуга в даному випадку вважається виконаною належним чином.

 

 

7. Умови відмови Замовника від послуг за цим Договором і повернення грошових коштів

 

 

7.1. Замовник має право відмовитися від поїздки в будь-який час, сплативши витрати Виконавця, зазначені в п.5.2.3. Договору.

7.2. Вартість запланованих медичних процедур, не отриманих Замовником або третіми особами, зазначеними в Листі бронювання за власною ініціативою або в результаті пізньої відмови від медичних процедур під час перебування на лікуванні, не підлягає відшкодуванню.

7.3. Не являються підставою для повернення грошових коштів, сплачених Замовником за цим Договором, наступні обставини:

— неприбуття Замовника до місця лікування;

— достроковий виїзд з місця лікування;

— непроходження кордону Замовником в результаті порушення митних та інших правил;

— відмова Замовника від планових послуг за місцем лікування або неотримання цих послуг з ініціативи Замовника;

— відмова медичного персоналу лікувального закладу від процедур, зазначених в Листі бронювання, в разі, якщо така відмова обумовлена недоцільністю проведення таких процедур з огляду на недостовірність і необґрунтованість медичного висновку, наданого Замовником.

7.4. Повернення внесених грошових коштів може бути здійснене як Замовнику, так і особі, яка представляє Замовника при наявності у останнього документів, що підтверджують його повноваження.

 

8. Форс-мажорні обставини

 

8.1. Сторони погодились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, що не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнні дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії держав, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов’язків, пожеж, повеней, інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, а саме, таких як замерзання моря, проливів, портів, закриття шляхів, проливів, каналів, перевалів, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин. В разі, коли дія вказаних обставин триває більш ніж 15 днів, кожна зі Сторін має право на розірвання договору та не несе відповідальності за таке розірвання при умові, що вона повідомить про це іншу Сторону на пізніше, ніж за 5 днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або будь-якою іншою установою (організацією), яка є фаховою в питанні обставин, на які посилаються сторони.

8.2. У разі неповідомлення про настання форс-мажорних обставин у порядку та в строки, вказані в цьому договорі або не надання документу, якій підтверджує дію вказаних в повідомленні форс-мажорних обставин у порядку та в строки, вказані в цьому договорі, Сторона втрачає право посилатися на вказану обставину, як на форс-мажорну.

 

9. Додаткові умови

 

9.1. Підписанням даного Договору Замовник надає згоду на обробку його персональних даних та персональних даних інших осіб, які зазначаються Замовником в листі бронювання від його імені та за дорученням, Виконавцем з метою забезпечення надання медичного продукту в об’ємі, необхідному для досягнення зазначеної мети, а також підтверджує свою обізнаність у правах, визначених у ст. 8 закону України «Про захист персональних даних». Включення персональних даних Замовника до бази персональних даних Виконавця відбувається в момент укладення цього Договору. Підписанням цього Договору Замовник засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права,  визначені у  законі України «Про захист персональних даних»,  про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Замовник засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Виконавцю для їх подальшої обробки з метою організації та надання послуг без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Виконавцем персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Виконавця за ними, або якщо це необхідно для реалізації Виконавцем прав та обов’язків, передбачених законом.

9.2. Надаючи інформацію про категорію готелю Виконавець керується класифікацією готелів, яка наводиться адміністрацією готелю та/або туристичними компаніями-партнерами, що забезпечують обслуговування туристів на території країни тимчасового перебування. Класифікація готелів формується кожною компанією-партнером, виходячи із стандартів її ділової практики, і може не співпадати з категорією (кількістю зірок), яка визначена офіційними органами або адміністрацією готелю. В зв’язку із значними відмінностями практики нормативного регулювання стандартизації і сертифікації готелів різних іноземних країн офіційні документи, що підтверджують сертифікацію послуг і т.д., можуть бути надані  замовнику тільки за наявності таких документів у компанії-партнера.

9.3. Недійсність однієї або кількох умов даного Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

9.4. Цей Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

9.5. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформлюється Додатковою угодою.

9.6. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до закінчення терміну поїздки.

 

 

Банківські та інші реквізити Сторін

Виконавець Замовник
ТОВ «СЕРВІСІОС МЕДІКОС КУБАНОС» Іваненко Іван Іванович
08292, Київська обл.., м. Буча, вул.. Лісова, буд. 1Б, н/п №201
Ліцензія Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1418 від 30.08.2016 р. Паспорт серії

 

Тел.: 096 568 53 58 Тел.: +380
E-mail: derusak@ukr.net E-mail:
П/р: 26007053142345

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК»

МФО: 321842

Код ЄДРПОУ: 34965287

Директор

Русак Денис Миколайович

 

Я, Замовник Іваненко Іван Іванович, від свого імені заявляю: інформацію по організації подорожі, своїх правах, зобов’язаннях, правилах безпеки та умовах страхування, порядку відшкодування завданих збитків та оплати фактично понесених витрат, умовах відмови від послуг, правилах перетину державного кордону, а також об’єктивну інформацію про країну перебування, звичаї місцевого населення, інформацію стосовно санітарно-епідеміологічних умов країн тимчасового перебування, поведінку в громадських місцях та місцях, пов’язаних з проведенням релігійних обрядів, інформацію згідно ст.ст. 19-1, 20 Закону України «Про туризм» отримала. З умовами договору ознайомлена та згодна.

А також, мені повідомлено, що я можу здійснити страхування витрат, пов’язаних з анулюванням даного Договору

 

______________________________ (підпис)

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1

до Договору-оферти про платне надання послуг

№ договору 00/00/**-М

 

Лист бронювання

 

Подорож здійснюється у складі (кількість осіб та відомості про них):

 

ПРІЗВИЩЕ / NAME

(УКР/ЛАТ) (UKR/LAT)

ІМ’Я

(УКР/ЛАТ) (UKR/LAT)

ПАСПОРТНІ ДАНІ

PASSPORT DETAILS

ДАТА НАPОДЖЕННЯ

DATE OF BIRTH

1 ІВАНЕНКО ІВАН Passport No

 

IVANENKO IVAN

 

 

КРАЇНА

 

ПРИЙМАЮЧА СТОРОНА

 

ГОСПІТАЛЬ

 

ТЕРМІН НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТИП РОЗМІЩЕННЯ/

ТИП ХАРЧУВАННЯ

 

Представник медичного центру
з по
Республіка Куба SMC S.A.

SMC S.R.L.

 

Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras

 

06.03. 2017 15.03. 2017 SNGL / HB+ SMC S.A.

 

 

програма медичного обслуговування

 

ПЕРСОНАЛЬНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА SMC-90709 Сумма EURO
ЗАГАЛЬНИЙ БЛОК
ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ 10 ДІБ 980,00 €
МЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД 10 ДІБ 240,00 €
ПОВНИЙ ПАНСІОН 10 ДІБ 230,00 €
МЕДИЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ОГЛЯД 10 ДІБ 280,00 €
КЛІНІЧНА ІСТОРІЯ 80,00 €
КОМПЛЕКС АНАЛІЗІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ 460,00 €
БЛОК КОНСУЛЬТАЦІЙ
КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА АНЕСТЕЗІОЛОГА 50,00 €
ПОСТОПЕРАЦІЙНИЙ ОГЛЯД 20,00 €
НЕВІДКЛАДНА МЕДИЦИНА 60,00 €
ХІРУРГІЧНИЙ БЛОК
РАДИКАЛЬНА МАСТЕКТОМІЯ 1 400,00 €
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ 500,00 €
АНЕСТЕЗІЯ 400,00 €
ЕНДОТРАХЕАЛЬНИЙ НАРКОЗ 120,00 €
ПОСТНАРКОЗНИЙ ПЕРІОД 160,00 €
БЛОК БІОПСІЙ 185,00 €
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА ОБРОБКА ШВІВ 200,00 €
МАММОПЛАСТИКА
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ОГЛЯД 25,00 €
ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ (ПРОТЕЗУВАННЯ) 900,00 €
ПРОТЕЗ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 850,00 €
ПОПЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНА СУМА ВАРТОСТІ ПРОГРАМИ 7 140,00 €

 

 

Транспортне обслуговування (прибуття госпіталь, приїзд на консультації):

 

  1. Маршрут: Vuelo KL-723 28/12/2016 Rango 3 Origen JOSE MARTI # 3
Destino Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras (C U B A T U R Agencia de Viajes) / індивідуальний трансфер;
  2. Маршрут: 15/03/2017 Rango 1 Origen Hospital CQHA Destino VILLA TARARA (Reserva C U B A T U R Agencia de Viajes) / індивідуальний трансфер;
  3. Маршрут: 16/03/2017 Rango 1 Origen VILLA TARARA Destino Hospital CQHA (Reserva C U B A T U R Agencia de Viajes) / індивідуальний трансфер;
  4. Маршрут: 18/03/2017 Rango 1 Origen VILLA TARARA Destino Hospital CQHA (Reserva C U B A T U R Agencia de Viajes) / індивідуальний трансфер;
  5. Маршрут: 20/03/2017 Rango 1 Origen VILLA TARARA Destino Hospital CQHA (Reserva C U B A T U R Agencia de Viajes) / індивідуальний трансфер;
  6. Маршрут: 22/03/2017 Rango 1 Origen VILLA TARARA Destino Hospital CQHA (Reserva C U B A T U R Agencia de Viajes) / індивідуальний трансфер;
  7. Маршрут: 23/03/2017 Rango 1 Origen VILLA TARARA Destino Hospital CQHA (Reserva C U B A T U R Agencia de Viajes) / індивідуальний трансфер;

 

У відповідності до пункту 3.2. Договору вартість послуг Виконавця складає  21 000 грн. та повинна бути сплачена в повному обсязі до 08.02.2017 року.

 

 

Контактні дані Замовника:

 

П.І.П. Іваненко Іван Іванович

Тел. : +38-, е-mail:

 

Підписи Сторін:

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР /________/ Лозінська І.В

ЗАМОВНИК  /_____________/ Іваненко І.І.

Відмітка про підтвердження медичного туру / Confirmation of the Medical Tour

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР /________/ Лозінська І.В.

ЗАМОВНИК  /_____________/ Іваненко І.І.

 

Відмітка про передачу повного пакету документів для здійснення медичного туру/ Mark the transfer of full documentation for Medical Tour

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР /________/ Лозінська І.В./ передав, дата/date

ЗАМОВНИК  /_____________/ Іваненко І.І./ отримав, дата/date